Briso logo

 

Wedstrijdreglement Bridgeclub Briso

1.    Er wordt gespeeld volgens de spelregels en het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).
2.    Het is voor A- en B-lijn verplicht een volledig ingevulde systeemkaart bij zich te hebben en deze aan het begin van elke ronde aan de tegenstanders te overhandigen.
3.    Het is verplicht de stop- en alerteerregels toe te passen.
4.    De competitie bestaat uit tenminste 6 blokken van 5 speelavonden. Een wedstrijd-avond bestaat uit 6 rondes van 4 spellen. Deze spellen moeten in 28 minuten gespeeld worden.
5.    Noord voert de uitslag in Bridgemate, oost controleert. Indien de score verkeerd genoteerd is, is dat de verantwoordelijkheid van beide paren en kan het voorkomen dat er geen correctie wordt toegepast.
6.    Protesten kunnen tot uiterlijk een half uur na het bekendmaken van de uitslag worden ingediend.
7.    Bij elke onregelmatigheid dient men de arbiter te roepen.
8.    Aan het einde van de avond zal de wedstrijdleider een voorlopige uitslag bekend maken. De daarop volgende bridgeavond wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.
9.    Indien er in meerdere lijnen een stilzittafel voorkomt, spelen de paren uit de hoogste en de daarop volgende lijn tegen elkaar. De hoogste lijnen hebben voorrang. Het paar uit de hoogste lijn zit altijd NZ. De behaalde resultaten worden vertaald naar de score van de desbetreffende lijnen en meegenomen in de einduitslag. Bij deze combitafel worden aparte spellen gebruikt.
10.    Nieuwe leden worden in de laagste lijn ingedeeld. Indien 2 leden, spelend in verschillende lijnen, samen een nieuw permanent bridgepaar gaan vormen, wordt dit paar ingedeeld in de laagste lijn waarin een lid van dit paar speelde.

Promotie en degradatie

11.    Er wordt gespeeld in lijnen van tenminste 12 paren. Na elk blok degradeert 25% en promoveert 25%, met afronding van het aantal paren naar beneden.
12.    Om te kunnen promoveren moet men tenminste 3 van de 5 wedstrijdavonden met de eigen partner gespeeld hebben.

Afwezigheid / Invallen

13.    Het Eigen Gemiddelde van een paar is het met eigen partner behaalde gemiddelde over het hele blok. Dit Eigen Gemiddelde verandert tijdens het blok en is pas definitief is na de laatste ronde van het blok. Het Eigen Gemiddelde wordt afgekort als EG.
14.    Als beide spelers van een paar verhinderd zijn en dit voor 17.00 uur bij de wedstrijdleiding hebben gemeld, krijgen ze bij afwezigheid:
a.    De eerste keer het EG min 2,5% punten, maar maximaal 50%;
b.    De tweede maal het EG min 5% punten, maar maximaal 50%;
c.    De derde maal het EG min 7,5% punten, maar maximaal 45%;
d.    De vierde maal het EG min 10% punten, maar maximaal 45%.
e.    Als een paar 5 maal afwezig is, is artikel 18 van toepassing.

15.    Als van twee paren steeds één speler afwezig is, kunnen de wel aanwezige spelers als combipaar spelen.
a.    Beide spelers komen uit dezelfde lijn. Voor de score geldt:
- als ondergrens het EG min 5%.
- als bovengrens het EG plus 5%.
b.    Als één van de spelers uit een lagere lijn komt, speelt het combipaar in de hoogste lijn.
- Voor de speler die in een hogere lijn speelt geldt als ondergrens het EG.
- Voor de speler die in zijn eigen lijn speelt, geldt als ondergrens het EG min 5%.
16.    Als één speler van een paar afwezig is, kan de ander samen met een invaller spelen. Een invaller is een speler die niet aan de competitie deelneemt en kan van binnen of buiten de club komen. Voor de score geldt:
a.    als ondergrens het EG min 5%.
b.    als bovengrens het EG plus 5%.
17.    Een invaller van buiten de club mag niet meer dan drie maal per seizoen invallen bij hetzelfde paar. In overleg met de wedstrijdleider kan hiervan worden afgeweken. De  voorkeur gaat uit naar het vormen van een combipaar of een speler van de eigen club als invaller.
18.    Een paar kan éénmaal per seizoen een ronde geheel afwezig zijn. Dit hoeven zij niet voor de start van de ronde te melden. Een paar dat langer afwezig is, kan tijdens de ronde besluiten of zij meespelen waarbij artikel 14 geldt, of dat zij alle zittingen weg blijft. Als een paar een tweede ronde vijf maal afwezig is, degradeert het paar.
19.    Bij langdurige afwezigheid (minimaal drie weken) vanwege ziekte of andere calamiteiten wordt er in overleg met het bestuur een passende regeling getroffen.
20.    Bij afwezigheid dient men zich af te melden op de afmeldlijst, of via de Briso-telefoon voor dinsdagmiddag 17.00 uur. Als een paar niet aanwezig is en zich niet heeft afgemeld, krijgt dat paar een vervangende score van 35%.
Voor calamiteiten worden vanzelfsprekend uitzonderingen gemaakt.

Spelen in een andere lijn

21.    Het kan voorkomen dat er te weinig paren in een lijn zijn en dat een lijn gecombineerd wordt met de naast hogere lijn. Een paar dat in een hogere lijn speelt, krijgt een bonuspercentage van 5% met een ondergrens van het Eigen Gemiddelde.

Clubkampioen

22.    Na elk blok worden de resultaten vertaald naar wedstrijdpunten, het paar dat bovenaan in de A-lijn eindigt krijgt 1 punt, paar 2 krijgt 2 punten, etc. Indien een paar een ronde afwezig is (artikel 18), krijgt dit paar het aantal wedstrijdpunten dat behoort bij de laatste plaats. Clubkampioen is het paar dat over de gespeelde blokken het minst aantal wedstrijdpunten heeft behaald. Bij gelijke stand geldt de gemiddelde score over alle blokken. 
23.    In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 

Free Site Design Tips and Tutorials at thesitewizard.com